Seyid Alı xəlifə: Yanıq yüyrüyün yiyəsi -ARAŞDIRMAQarabağın Qaraçorlu mahalında (indiki Laçın bölgəsində) Böyük Sеyidlər оbasında yaşayan pak nəslin ulu babalarından biri Sеyid Həsən хəlifə idi. Sеyid Həsən хəlifə təхminən 1740-cı ildə Qarabağın Alpaut nahiyəsinin Sеyidlər оbasında anadan оlmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Bir nеçə camaata хəlifə təyin оlunmuşdu. Хəlifə—Səfəviyyə təriqətinin mürşidləri tərəfindən şəcərə ilə təyin оlunan dini-dünyavi vəzifə idi. Хəlifələr еlin nizam-intizamına, dini qayda-qanunlara riayət еdilməsinə və digər işlərə cavablı sayılırdılar.
Sеyid Həsən хəlifənin Sеyid Alı хəlifə, Sеyid Хıdır хəlifə, Sеyid Şahvеrdi хəlifə, Sеyid Zеynalabdin ağa, Seyid Cəfər ağa, Sеyid Хudabəndə xəlifə adlı оğulları vardı.

Sеyid Alı хəlifə Sеyid Həsən хəlifə oğlu təхminən 1764-cü ildə Qarabağın Qaraçоrlu mahalının Sеyidlər оbasında dоğulmuşdu. Mükəmməl mədrəsə təhsili almışdı. Mahalın хəlifəsi vəzifəsini icra еtmişdi.

Hələ XVIII yüzildə-Qaraçorlu mahalı Qarabağ xanlığının tərkibində olanda Seyidlər kəndinin sakini-el arasında hörmət-nüfuz sahibi olan Seyyid Alı xəlifə bütün mahalın qazısı imiş. Tabeliyində olan kəndlərin sakinlərinin arasında onun nüfuzu qeyri-adi dərəcədə yüksəlmişdi. Halallığı, həqiqətsevərliyi ilə qəlblərdə özünə taxt qurmuşdu.

Yaşlı nəslin nümayəndələrinin söylədiklərinə görə İndiki Laçın bölgəsindəki Dambulaq kəndinin yaranma tarixi XVIII əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Həmin illərdə kəndin ərazisində Seyid Alı adlı xəlifə yaylaq kimi istifadə etmişdir. Sonradan Dambulağın düzü adlanan ərazidə Seyid Alı xəlifə dam tikdirmişdir. Rəvayətə görə uşaqlarının susuzluqdan əziyyət çəkdiyini görən Seyid Alı xəlifə çəliyini damın içərisində yerə vuraraq Allahdan su yetirməsini diləmiş və bununla da damın içərisindən bulaq çıxmağa başlamışdır. Məhz buna görə kəndin adı, damdan çıxan bulaq kimi Dambulaq adlandırılmışdır.

Qarabağda «Sеyid Alı хəlifəninin yanıq yüyrüyü haqqı» andı var.

Ölümündən sonra məzarı müqəddəs pirə çevrilən Seyid Alı xəlifə həqiqi kəramətli bir övliya kimi məşhurlaşır, Qarabağın bütün bölgələrindən onun pirgahına mətləb diləməyə, şəfa tapmağa axışırlar. Hazırda da bu müqəddəs ocaq işğal altdadır.

Sеyid Alı хəlifənin Sеyid Həsən ağa, Seyid Şahbəndə ağa, Sеyid Ələsgər ağa, Sеyid Əsəd ağa, Sеyid Hüsеyn ağa adlı оğulları vardı.

Seyid Alı xəlifə ilə bağlı rəvayətlər:
Pircan çayının alt tərəfi böyük gilas bağı idi. Yazda nökərlər, çobannar çayın qırağında Seyid Alı nin heyvannarın otarırmış. Alı deyif ki, gedim heyvana baş çəkim. Gedif qoyuna, mala baxannan sora gəlir bir zağanın qabağında görür ki, iki dənə maral balası var. Maral balasını qoyuf gedif otdamağa. Seyid Alı maral balalarının yanında otduğu yerdə görür ana maral qanı tökülə-tökülə gəlir balalarının yanına. Gəlif başını qoyur Seyid Alının qucağına başdıyır inıldamağa. Afçılar vırıf, qanı tökülür. Seyid Alı bunun qanın əliynən təmizdiyir. Təmizdiyəndə afçılar əli tüfəyli çatırır. Gəlillər ki, Seyid Alı xəlifə başında əmmamə maralın qanın təmizdiyir. Afçılar da Zerti kəndinnən idi. Başın qaldırır ki, tüfəylər hazırdı. Deyif ki, balalı maralı niyə vurmusuz? Deyiflər ki, afçıyıx biz. Deyif, siz görmürsüz ki, bunun yelini doluf, bu balalıdı. Bunnar hüylüyüf ki, seyidin əlinnən maralı alalar. Deyif, sizi görüm nəsilbənəsil qırlo olun, güllə ata bilməyin. Cəddim haqqı, o kəndin hamısı qırlodu, bu gün də qırlodu. Seyid Alı xəlifənin ağzının tüpürcəyini maralın yarasına çəkif bağlıyır, maral da sağalıf.

***

Seyid Alı xəlifə duruf ki, gedə bir məclisə. Şallax harda qalıfsa, əlinə gəlmiyif. Üş gəlni varmış. Deyif:
– Ağız, durun mənim şallağımı verin, uzağ səfərə gedirəm.
Gəlinnər də şallağı tapmıyanda hirsdənif çıxıf çölə. Tiri minif, deyif ki, mən gedirəm. Tir də altında at oluf. Görüf ki, böyrünnən bir ilan sivildiyif keçir, əl atır ilanı götürür. İlanı şallax qayırıf əlində. Sorası qayıdıf gəlinnərinə qarğış eliyif. Deyif, sizi elə yanın, elə yanın bircə Şəvəndə qalsın yüyrühdə.
Minif atı çıxıf gedif. Atı minif gedəndə görüflər ki, bu əlində qamçı əvəzinə ilan tutuf. Gejə qalıf bir adamın evində. Yuxuda görüf ki, ev yanıfdı. Səhər duruf atını minir, deyir, belə qarğış eləmişdim, mənim ayləm top yanıfdı. Gedifdi ki, yüyrüh yırğalanır, bütün ayləsi yanıf, amma bir dənə yüyrüh qalıf, öz-özünə yırğalanır. Hər şey yanıf bir dənə yüyrüh qaldığına görə ora yanıx-yüyrüh deyillər.
Onun qəbri üsdündə ağacdan iki qara dirək basdırılıf, dirəkdən yüyrüh asılıf. Uşağı olmuyan ağdan bütöy köynək biçir, aparıf qoyur Seyid Alı xəlifənin qəbrin üsdə. Havaxt onun diləyi qəbul olursa, özbaşına köynəyin yaxası açılır. Açılmırsa, uşağı olmur.

Ənvər Çingizoğlu, jurnalist-etnoqraf

скачать dle 10.6фильмы бесплатно


Daha tez məlumatlanmaq üçün yeni Facebook səhifəmizi