Aşıq şeirindən seçmələr

Miskin Abdal

******

NƏDI?

Tərs düşür fələyin işi,
Lil basan axdımı, nədi?
Fani dünyanın gərdişi,
Dolanan çarxdımı, nədi?

Qalanıb küfrün kürəsi,
Yanırsan gözüm görəsi.
Tutulub yolun yörəsi,
Bir bilən yoxdumu, nədi?

Miskin Abdal, işin xata,
Üzün gedib ərşə çata.
On iki ay müdam yata,
Görgünən baxtdımı, nədi?

******

DÖNƏR

Vətən deyib ağlayanın,
Göz yaşları selə dönər.
Axıb gedər gecə-gündüz,
Bir məkanda gölə dönər.

Yolu yorğun dağ aşanın,
Axırı yox şöhrət-şanın.
Qürbət eldə yaşayanın,
Bir həftəsi ilə dönər.

Bir yandadı hay-haraylar,
Bir yandadı sonsuz vaylar.
Çilçıraqlı çox saraylar,
Yanıb-yanıb külə dönər.

Mayasıdı haqdan halal,
Hər kəlməsi sirli sual.
Qərib olan Miskin Abdal,
Bəlkə bir gün elə dönər.

******

Adamsansa, tələ qurma,
Tələyə, fəndə düşərsən.
Üzə durma, ara vurma,
Zülmündən anda düşərsən.

Hər yetənlə olma tanış,
Yazın olar boranlı qış,
Fikir eylə, sonra danış,
Qəfil kəməndə düşərsən.

Miskin Abdal, vəfadar ol,
Ilqarında düz ilqar ol.
Çətin günə şükürdar ol,
Dönüb asanda düşərsən.

******

Qaracaoğlan

Gəlin

Gedər ikən obanızdan,
Düşdü sizə yolum, gəlin!
Qovma aşığı qapından,
Sənə qurban olum, gəlin!

Əyrimcədən keçir belin,
Ağ üzə tökülüb telin,
Mən sənin şeyda bülbülün,
Sənsən mənim gülüm, gəlin!

Qaracaoğlan deyil yağı!
Olmuşam gözün dustağı,
Küsdürmə qərib qonağı,
Qonub sənə meylim, gəlin!

******

Deyilmi

Mənə qara deyən dilbər,
Gözlərin qara deyilmi?
Üzünü sevdirən gəlin,
Qaşların qara deyilmi?

Utanırım axar tərim,
Gözəllikdə yox bənzərin;
Ən sevgili məqbul yerin –
Saçların qara deyilmi?

Göllərə qonan kuğunun,
Qanadı bəyaz çoğunun.
Çöldəki ərəb bəyinin,
Çadırı qara deyilmi?

Qaracoğlan der maşallah,
Bir gün görürüm inşallah,
Qara donludur Beytullah,
Örtüsü qara deyilmi?

******

Qurbani


Dolana-dolana

Alçaq yerdən duman qalxar,
Dağı dolana-dolana.
Göy üzünü bulud alar,
Mahı1 dolana-dolana.

Kimi ağa, kimi nökər,
Nökər olan cəfa çəkər,
Bülbül ağlar, qan-yaş tökər.
Bağı dolana-dolana.

Qurbani murada yetdi,
Canan gəldi burdan ötdü,
Nobat gəldi, mana yetdi,
Saqi dolana-dolana.


******

Olmaz

Fənd eləmə, felli dərviş,
Belə kar eyləmək, olmaz!
Yıxıbsan könlüm evini,
Mürğü zar eyləmək olmaz!

Söylə dərdin bilənlərə,
Dərd başına gələnlərə,
Hər üzünə gülənlərə,
Etibar eyləmək olmaz!

Qurbaniyə gətirir məzə,
Dərd üstündə dərdim təzə,
Dərd biləni dərdbilməzə,
Giriftar eyləmək olmaz!


******

Aşıq Alı

Ağlaram

Səni xəstə gördüm qəlbim qan oldu,
Ayıl bu qəflətdən, ellər, ağlaram.
Ox dəydi sinəmə, yaram deşildi,
Tökərəm didəmnən sellər, ağlaram.

Coşanda ürəyim aşırdım dağlar,
Düşəndə yadıma o keçən çağlar,
Bu günü görəndə dostlarım ağlar,
Tutulub dizlərim, bellər, ağlaram.

Alıyam, dərdimi yetirdim yüzə,
Gəzirdim səhrada, enmişəm düzə,
Bir gözəl istərəm gözümlə süzə,
Deyirəm sözləri dillər, ağlaram.

******

İncimərəm

Mərifətli, qabliyətli yar olsa,
Alsam da qoynuma il, incimərəm.
Qızılgülün ətrafında xar olsa,
Axıtsan eynimnən sel, incimərəm.

Məqsədini yaxşı-yaman qanıram,
Həsrətinnən alışıram, yanıram,
Əsil gözəlləri mən də tanıram,
Saxlasın yanında el, incimərəm.

Alıyam, sinəmdə olubdu yara,
Mayılam könlümü bağladam yara.
Yetirin cərraha, o loğman yara,
Ölsəm də yanında, bil, incimərəm.

скачать dle 10.6фильмы бесплатноRƏYLƏR

Bakı Hava Proqnozu