Bizi izləməyi unutmayın

Bəhruz Xəlil:"Sevgi elə bir şeydir ki"

Автор: analoaz от 14-04-2016, 11:47
Bəhruz Xəlil:"Sevgi elə bir şeydir ki"
Yoxluğun varlığı !

Yoxluğunun nəfəsini
yanağımda duyunca,
gözümdə sən, xəyalda sən yaşadım.
Yaşamadım sənsizliyi doyunca.

Yaşamadım,
budaqların arasında sərçə balası kimi.
Ağacların kölgəsində yetim kimi büzüşdüm.
Saçlarımdan ağarmağa başladım,
həyat məni dəyişdikcə, dəyişdim...

Bir qızıma, bir oğluma
ata boyda böyüdüm.
Bir gəlinlik donu boyda
saçlarımı ağartdım.
Mən sevgidən yetim qaldım o vaxtı,
əllərimi kimə gəldi uzatdım.

Yetimə də nə verirlər, bilirsən:
Beş barmaqla beş telinin sığalı.
Lap əlini, damarını kəssələr,
yavaş-yavaş qan dayanır, sağalır...
Sağalmayır ayrılığın acısı..

*************************

Bir dəqiqəlik sükut...

Gedənlərin xatirinə
Bir dəqiqəlik sükut kimidir
Bir gün darıxmaq.

İki damcı göz yaşı kifayyətdir
Arxasıyca atmaq...

Sonra həyat davam edəcək
Öz eybəcərliklərini gözəl satmaqla.
Sən isə özünü aldadacaqsan
Kiçik arzularına çatmaqla!

Oğluma....

Həyatdır da,
birini tapanda üçünə həsrət qalırıq.
Biz də sənin kimi;
iki insanın birləşməsindən yaranmışıq
Sən hələ uşaqsan,bilməzsən
ən möhtəşəm mətnlər də
sözlərin birləşməsindən əmələ gəlir....

Sən hələ bilməzsən,
uşaqlar,cəhənnəmin
əvəzində vəd olunan cənnətdən bir şey anlamaz.

Bir də küləklər ağacların yarpaqlarını yolanda
dəli kimi ağlayanlar görüb,ağlama...
onlar sevgidən yetim qalanlardı....
sevgi elə bir şeydir ki,
quru,qupquru...
insanlar ağcaqanad dişləməsindən yoluxursa
özünü hər şeydən qoru.!

*************************

Göyqurşağı ömürü
Niyə yazdın ilahi,
İki üzün üstünə?
Bütün məsuliyyətlər
Düşüb o gündən bəri
İkimizin üstünə...

Sən də hərdən qaçırsan
Nalələrin səsindən...
Mən də hərdən qaçıram
Boğulan arzuların
Sonuncu nəfəsindən.

Əlim dolaşıb qalıb
Ümidlərin telinə.
Bircə əlim çataydı
Sənin böyük əlinə.

*************************
Eh.....

Yaza bilmədim daha
İçimin sözlərini.
Yaman utandırırsan
Çək məndən gözlərini

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda antropologiya elminə dair araşdırmalar aparılır

Автор: NIGAR1 от 13-04-2016, 12:42
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda antropologiya elminə dair araşdırmalar aparılır
Son zamanlar AMEA-nın institut və təşkilatlarında prioritet elmi istiqamətlərdə aparılan araşdırmalar, elm və təhsilin inteqrasiyası ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər daha da vüsət almışdır. Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmləri sahəsində fundamental və innovasiya xarakterli elmi tədqiqatların həyata keçirilməsi sahəsində böyük uğurlara imza atan AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu da belə qurumlardan biridir. Azərbaycan arxeoloqlarının uzun illər ərzində apardıqları tədqiqatlar nəticəsində ölkəmizin dünyada ən qədim insan məskənlərindən, erkən sivilizasiya mərkəzlərindən biri olması maddi faktlarla sübuta yetirilmişdir. Aparılan araşdırmalar Azərbaycanın qədim dövr tarixinin bir sıra qaranlıq səhifələrinə işıq salmış və bu elmi nailiyyətlər Vətənimizin tarixinin yazılması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən maddi faktların aşkara çıxarılması ilə nəticələnmişdir. Respublikanın bütün bölgələrində aparılan etnoqrafik tədqiqatlarla əhalinin məişəti, adət-ənənələri, maddi və mənəvi mədəniyyəti öyrənilmişdir.

İnstitutda son zamanlar antropologiya sahəsində araşdırmalar daha da genişlənmişdir. 2015-2016-cı tədris ilində AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu nəzdində magistraturaya "antropologiya" ixtisası üzrə iki nəfər qəbul olunmuş, tələbələrə I semestr ərzində fiziki antropologiyanın əsasları, etnologiyanın əsasları, etnologiyada nəzəriyyə kimi fənlər tədris olunmuşdur. Hazırda onların Türkiyənin müvafiq ali məktbələrində “antropolgiya” ixtisası üzrə təhsillərini davam etdirilmələri üçün tədbirlər görülür.

Azərbaycanda antropologiyanın inkişafı, onun müasir dünya antropologiyası ilə ayaqlaşması üçün müntəzəm olaraq prioritet mövzuları, müasir nəzəriyyələri, yeni yaranan istiqamətləri nəzərdən keçirərək tətbiq etmək zərurəti yaranır. Antropologiya elminin inkişaf konsepsiyasının işlənib hazırlanması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə müdiri, antropologiya üzrə elmlər doktoru Əliağa Məmmədli ilə həmsöhbət olduq.

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafında etnososial və etnomədəni xüsusiyyətlərin öyrənilməsi istiqamətində mühüm nailliyyətlər əldə olunmuşdur

Azərbaycan etnoqrafiyası, antropologiyanın sələfi olaraq, zəngin və şərəfli tarixə malikdir. Bu tarixə ötəri bir nəzər saldıqda belə etnoqrafiya elminin müxtəlif sahələrində mühüm nailiyyətlər əldə olunduğu göz qabağındadır.

Bu çoxsahəli zəngin irsi hərtərəfli araşdırmadan, onun tarixini və perspektivlərini yüksək elmi səviyyədə tədqiq etmək və müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Etnoqrafiya elmi hazırda da xalqımızın keçmişi və bu gününün öyrənilməsinə geniş imkanlar yaradır. Azərbaycanda etnoqrafiya elminin nailiyyətləri sırasında mühüm yeri şübhəsiz xalqımızın ənənəvi təsərrüfat mədəniyyətinin tədqiq edilməsi və bu mədəniyyətin regional və ümumdünya əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi tutur.

Etnoqrafik tədqiqatlar sahəsində müasir Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafında etnososial və etnomədəni xüsusiyyətlərin öyrənilməsi istiqamətində də mühüm nailliyyətlər əldə olunmuşdur. Bu araşdırmalar dünyada və ölkədə cərəyan edən siyasi, mədəni tendensiyaların öyrənilməsi ətrafında cəmləşərək, müasir sosiomədəni proseslərin etnik aspektlərinə, Azərbaycançılığın etnosiyasi aspektlərinə, ölkədə gedən etnodil proseslərinə, o cümlədən müasir miqrasiya proseslərinin etnomədəni xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirmişdir.

Lakin, bu nailiyyətləri qeyd edərək, eyni zamanda etiraf etməliyik ki, müasir sosial-mədəni antropologiyanın diqqət mərkəzində saxladığı bir çox elmi problemlər Azərbaycan etnoqrafiyasının maraq dairəsindən xeyli kənarda durur. Azərbaycanda müasir sosial antropoloji tədqiqatlar ölkə əhalisi arasında ictimai-siyasi, mədəni transformasiyalar şəraitində etnomədəni dəyişikliklərin xüsusiyyətlərində cəmləşməlidir. Belə ki, antropoloqların diqqətində etnik mədəniyyətin vəziyyətinə əmək və məcburi miqrasiyaların, iqtisadiyyatda bazar mexanizmlərinin təşəkkülü kimi sosial proseslərin təsirinin xarakteri və dərəcəsi dayanmalıdır. Bəzi tədqiqatların nəticələri insanların kütləvi yaşayış yerlərinin dəyişməsinin etnik mədəniyyətin dayanıqlıq dərəcəsinə təsirini təsdiq edir. Müəyyən dərəcədə ənənəvi sosial-mədəni identikliklə yeni yaşayış şəraitinin sintezi nəticəsində yeni submədəniyyətlərin formalaşması baş verir.

Dünyada baş verən qlobal dəyişikliklər Azərbaycan xalqının həyat fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə etmişdir. Məkan və interyerin ənənəvi təşkili, ailədə münasibətlər və nəsillərarası münasibətlərin xarakteri, etnomədəni meyllər və etnos mədəniyyətinin digər aspektləri innovasiyaların basqınına məruz qalır. Bu proseslərin həyat fəaliyyətinin konkret sahələrindəki istiqamətləri, təsir gücü, antropoloji tədqiqatların mövzusu olmalıdır.

Azərbaycanda sosial antropoloji tədqiqatların perspektivləri ölkənin sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı və bu inkişafda müasir Azərbaycan cəmiyyətinin etnik və mədəni xüsusiyyətlərinin rolu ilə şərtlənir

Azərbaycan antropoloqlarının diqqət mərkəzində xaricdə olan Azərbaycan icmalarının etnik xüsusiyyətləri, ölkəmizdə yaşayan etnik qruplar arasında etnomədəni, etnososial, etnosiyasi proseslər, əhalinin müxtəlif lokal və konfessional qruplarının xüsusiyyətlərinin müasir durumu kimi məsələlər də dayanmalıdır. Burada tədqiqat obyekti kimi tarixən formalaşmış (Gürcüstan, Dağıstan, İran, Türkmənistan) və yeni yaranan (Rusiya, Ukrayna və s.) Azərbaycan icmaları çıxış edir. Bu icmaların hüquqlarının, sosial-mədəni statuslarının, yaşadıqları mühitə uyğunlaşma dərəcəsinin tədqiqi həm elmi, həm də praktiki əhəmiyyət kəsb edir.
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda antropologiya elminə dair araşdırmalar aparılır
Azərbaycanda sosial antropoloji tədqiqatların perspektivləri ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı, həmçinin bu inkişafda müasir Azərbaycan cəmiyyətinin etnik və mədəni xüsusiyyətlərinin rolu ilə şərtlənir. Bu istiqamətdəki tədqiqatlar belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, son illərdə ölkəmizdə baş verən sosial-siyasi dəyişikliklərin xarakteri müəyyən dərəcədə cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrindəki etnik xüsusiyyətlərlə şərtlənir. Bu xüsusiyyətlər siyasi və dövlət institutlarının, çoxpartiyalı sistemin, seçki prosesinin və s. təşəkkülündə öz əksini tapır. Bununla yanaşı, ölkənin sosial- iqtisadi inkişafının əmək fəaliyyətində və ailə məişətindəki etnik xüsusiyyətlərində müəyyən asılılığı qeyd olunur. Bu xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi və tədqiqi Azərbaycanın inkişafının strateji istiqamətlərinin işlənib hazırlanması üçün tutarlı elmi baza kimi çıxış edə bilər.

Dövlətin və xalqın dünyada tanıdılmasında antropologiyanın rolu böyükdür. Azərbaycan etnik, mədəni baхımdan zəngin ölkədir. Antropoloqların tədqiqatlarının əsas istiqamətlərindən biri də azərbaycanlıların sosial-mədəni birlik kimi formalaşmasını, oхşarlıqları üzə çıхarmaqdan ibarət olmalıdır. Ümid edirik ki, antropoloqlar Azərbaycan xalqının tolerantlığının tarixi köklərini araşdırıb dünyaya bir nümunəvi təcrübə kimi təqdim etməyə nail olacaqlar.

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin populyarlaşdırılması idarəsinin Elektron informasiya şöbəsinin rəis müavini Nərgiz Qəhramanova


BELƏ QOCALASAN, QOCALANDA DA!..

Автор: analoaz от 12-04-2016, 10:00
BELƏ QOCALASAN, QOCALANDA DA!..Bu gün onun 75 yaşı tamam olur. Gözəl yaşdır, deyilmi?! Elə özü də bir gəzəri "gözəl kişi" abidəsidir ki var.Saç-saqqalı ağappaq, üz-gözü nur içində! Çöhrəsindən təbəssüm, baxışından səmimiyyət yağan müdrik bir insan. Dili bal içində sanki, sözünün-söhbətinin dadından doyulmaz.Heç kəsin yanından sakit ötüb keçməz-- mütləq hal-əhval tutar, zarafatından, atmacasından qalmaz. Bir sözlə, zahiri də gözəl, daxili də( Bu yerdə deyiblərmiş: " Belə qocalasan, qocalanda da!..)

Sərhəd müəllim (Sərhəd Rəhmət oğlu Qasımov) haqqında yazmaq elə də asan məsələ deyil. Birincisi, ona görə ki, özü bu məsələyə "qadağa qoyub". İkincisi, elə zəngin, elə maraqlı ömür yolu keçib ki, hardan başlayıb -harda qurtaracağnı bilmirsən...

Zarafat gəlməsin sizə, ötən əsrin 60-cı illərinin əvvəlindən öz taleyini AzTV-yə bağlayıb--əvvəlcə elektromexanik, sonra isə studiyadankənar işıq sexinin rəisi vəzifəsində çalışıb.1967-ci ildə Radio-Televiziya Mərkəzində ictimai əsaslarla Həmkarlar Təşkilatının sədri seçilib, işləyə-işləyə ali təhsil də alıb-- Moskva Ali Həmkarlar Hərəkatı İnstitutunun iqtisadiyyat fakültəsini bitirib.

1974-cü ildə Sərhəd Qasımov Dövlət Teleradio Verilişləri Şirkətinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsinə rəhbərlik etməyə başlayıb və o vaxtdan fasiləsiz olaraq bu vəzifədə çalışır.

BELƏ QOCALASAN, QOCALANDA DA!..O, respublika Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin, Teleradiomuzun kollegiya üzvü olmaqla da fəal ictmai iş aparır.Yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti, nəcib insani keyfiyyətləri ilə seçilən Sərhəd müəllim hamımızın sevimlisidir: sevincimizi-kədərimizi, ilk növbədə, onunla bölüşməyə tələsirik. Xeyir-şər işlərimizdə yanımızdadır, göstərdiyi maddi və mənəvi dəstəyə görə ona çox minnətdarıq.

Sərhəd Qasımovun ictimai idarəetmə sahəsində fəal işi və zəngin təcrübəsi Teleradio rəhbərliyinin diqqət mərkəzindən kənarda qalmayıb, 2006-cı ildə ona "Əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adı verilib, 2008-ci ildə isə o,"Tərəqqi"medalı ilə təltif olunub.

Xeyixahlıqda, insanpərvərlikdə misli-bərabəri olmayan, necə deyərlər, heç bir sərhəd tanımayan bizim Sərhəd müəllim həm də xoşbəxt ailə başçısıdır: 4 övladı, 7 nəvəsi var. 43 illik ömür-gün yoldaşı Minarə xanımla olub -keçənləri yada sala-sala, acılı-şirinli xatirələri bölüşə-bölüşə, şair demiş, iki canda bir qəlb kimi yaşayırlar.

...Bu, olsa-olsa, böyük bir insan haqda kiçik bir təbrik yazısıdır. Teleradiomuzun hər bir əməkdaşının könlündə Sərhəd müəllimin ayrıca yeri var. İnşallah, 80 illik yubiley təntənəsində hər kəs ürəyini boşaltmağa fürsət tapar,yəqin. Hələliksə, bu əlamətdar gün münasibətilə müdrik həmkarımızı ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımızı çatdırırıq ona...
Bir qrup əməkdaş


Analoq.az da Sərhəd müəllimi təbrik edir,ona can sağlığı,nəvə-nəticə toyu arzu edirik.
BELƏ QOCALASAN, QOCALANDA DA!..
BELƏ QOCALASAN, QOCALANDA DA!..

Kişilərin dəhşətli bəlası

Автор: NIGAR1 от 10-04-2016, 19:49

Kişilərin dəhşətli bəlası
HAL-HAZIRDA PROSTAT VƏZİN ŞİŞİNDƏN DÜNYASINI DƏYİŞƏN KİŞİLƏRİN SAYI AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİNDƏN SONRA İKİNCİ YERDƏDİR.
PROSTAT VƏZİ İFRAZEDİCİ VƏZİ ÜNSÜRLƏRİNDƏN, ƏZƏLƏ LİFLƏRİDƏN VƏ BİRLƏŞDİRİCİ TOXUMADAN İBARƏTDİR. O, ORQANİZİMDƏ
QORUYUCU FUNKSİYANI YERİNƏ YETİRİB, HORMONLARIN MİQDARINI DAİM QAYDADA SAXLAYIR. PROSTAT VƏZİN ŞİŞİ DƏ BU HORMONLARDAN ASILIDIR. O, GEDİŞATINA GÖRƏ, İKİ HİSSƏYƏ BÖLÜNÜR: YAXŞI VƏ BƏDXASSƏLİ . BƏZƏN ŞİŞ YAVAŞ- YAVAŞ İNKİŞAF EDİR. BƏZƏNSƏ ŞİŞ TEZ METESTAZ VERİR. BELƏ ŞİŞİN DİGƏR ORQANLARA YAYILMA TƏHLÜKƏSİ YÜKSƏKDİR.

"Tez-tez sidiyə gedirəm. Hər gün halım daha da pisləşir. İştaham tamamilə yox olub. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkirəm."
Xəstəliyinlə bağlı şübhələrin hər gün artır - görəsən bu soyuqdəymənin, qastritin, stressin əlamətidir, yoxsa öd daşının?!

Həkim nə deyəcək?
Bütün bu narahatçılığın səbəbini öyrənmək üçün dərhal həkimə müraciət etməlisən. Sənə yaxşı bir həkim - uroluq lazımdır. Həkim
Səni rentgenn və USM -dən keçirəcək. Bir çox analizlər vermək lazımdır. Uzun müddətli müayinə və biopsiyadan sonra bədənində
baş verən bu anlaşılmazlığın səbəbi aydınlaşacaq və Sənə məlum olacaq.

Xəstəliyin məkanı : Sidik kisəsi Prostat vəzi Çanaq

Prostat vəzi haqqında ilk məlumatlar hələ biim eradan 350 il əvvəl Herofil tərəfindən verilib.
Həmin dövrdə kişilər bu xəstəlikdən çox əziyyət çəksələr də, ölənlərin sayı günü - gündə
artsa da bunun əlacı tapılmayıb. Elə buna görə də mütəxəssislər xəstəlik haqqında araşdırma
aparmayıblar. Uzun müddət səbəbləri sirr qalan vəz şişi 17-ci əsrdə həkim Nikolay Massa tərə-
findən öyrənilib. 20 -ci əsrin əvvəllərində bu xəstəliyin müalicəsi ilə bağlı məlumatlar aşkarlanıb.

Səbəbi nədir?
Bu xəstəliyi səbəbi hələ də tam öyrənilməyib. İlkin mülahizələrə görə şişin yarama səbəbi hormonal dəyişikliklər, kişi cinsi hormonun-
testosteronun səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Xəstəliyin yaranmasının səbəblərində yaş həddi də böyük rol oynayır. Bu xəstəliyə
daha çox 45 yaşdan sonra olan kişilərdə rast gəlinir. Böyrəklərdə daş olması da prostat vəz şişinə gətirib, çıxarır. Cinsi əlaqədə az və ya
hədinnən artıq çox olmaq, zöhrəvi, xroniki və uroloji xəstəliklər də prostat vəz şişinə gətirib,çıxaran amillərdəndir.


Xəstəliyin dəhşətli fəsadları

Çox vaxt insanlar orqanizimdə yaranan naməlum ağrılara, sidik kisəsindəki göynəntilərə fikir vermir. Elə bu səbəbdən də kiçik problem
böyüyərək şişə çevrilir. Müalicəsiz qalan xəstəlik insan həyatı üçün təhlükəlidir. Əgər şiş əllə toxunulanda hiss olunursa, demək xəstəliyin
müalicəsi gecikdirilib. Əgər prostat vəzidəki şiş vaxtında aşkara çıxarılmazsa metestazlar (əlavə şişlər) əmələ gələr. Belə olan halda sümük ,
ağciyər, qaraciyər xərçənginə çevrilmə ehtimalı yüksəkdir. Hətta metesazlar böyrəküstü vəzə də yayılacaq. Bu da ölümlə nəticələnə bilər.
Prostat vəzi şişi sonsuzluğa gətirib çıxarır. Əgər şiş böyüyərsə,sidik kanalını tamamilə bağlayar.

Müalicə necə aparılmalıdır?

Müalicə üç üsulla aparılır: operativ, medikamenoz və şüa müalicəsi. Şiş metastaza çevrilmədiyi halda operativ müalicə üsulundan istifadə
edirlər. Medikamentoz müalicə hormonlarla aparılır. Hormonal preparalar qandakı testosteronun miqdarını qaydaya salır, bu da şişin
inkişaf sürətini azaldır . Hormonlarla müalicə xəstəliyi tamamilə aradan qaldırmasa da, onun ikişafının qarşısını alır, xəstənin halını yaxşılaş-
dırır. Amma hormonal preparatları özbaşına qəbul etmək olmaz. Çünki onlar arterial təzyiqin yüksəlməsinə və bir çox problemlərin yaranma-
sına səbəb olur. Şüa terapiyası isə şişin metastaza keçməsinin qarşısını alır və xəstənin ömrünü uzadır. Ümumiyyətlə, prostat vəzinin şişini
dərman müalicəsi tamamilə aradan qaldırmaq mümkü deyil. Onu yalnız cərrahi üsulla sağaltmaq olar.

KİMLƏR RİSK ALTIDADIR? DİQQƏT! DİQQƏT!
Vaxtlı - vaxtında qidalanmayanlar Erkən aşkarlanmış xəstəlik 90% hallarda müsbət müalicə ilə
Düzgün pəhriz saxlamayanlar nəticələnir, potensiyanı normada saxlamaq olur.
Oturaq iş rejimində işləyənlər və az hərəkət edənlər 40 yaşını keçmiş hər bir kişi 6 aydan bir USM-dən keçməli, prostat
Qəbizlikdən əziyyət çəkənlər vəzini yoxlatdırmalıdır.
Stress ƏGƏR SƏNDƏ
Həddindən artıq fiziki işlə məşqul olanlar Qarnın aşağısında ağrılar, sidiyə gedərkən narahatlıq, göynərti, sidikdə
Siqaret çəkənlər qan varsa, çanaq, bud, onurğa, sinə nahiyyəsinndə ağrılar olursa, sümük-
Prostat vəzi adenomasından əziyyət çəkənlər lərin sızıldayırsa, demək sən prostat vəzi şişindən əziyyət çəkirsən.Xəstəlik
Nəsildə kimdəsə prostat vəzi xərçəngi olanlar zamanı qəfil arıqlama, zəiflik, dərinin ağarması kimi hallar da müşaidə edilir.
Təmiz havada az gəzənlər Xəstəliyə düçar olan insanlar daim yorğun olurlar, hərarətləri yerli - yersiz qalır.
İdmanla çox məşğul olanlar _____________________________________________________________________
Sistit xəstələri 50 yaşdan yuxarı olan kişilərin 40 % -i prostat vəzi xərçəngindən əziyyət çəkir.
50 yaşdan yuxarı olan kişilərin 6 % -də xəstəlik ölümlə nəticələnir.
______________________________________________________________________
Tahirə Sadiq

Etibar Qərib:“Duzu yoxdu çörəyimin”

Автор: NIGAR1 от 10-04-2016, 15:28
Etibar Qərib:“Duzu yoxdu çörəyimin”
AZƏRBAYCAN!!!

Ana deyib, adına bağlandığım,
Sənin üçün yaşamadım, ölmədim!
Nəyə yarar, için-için yandığım,
“Dağ"ım oldun, dağlarına dönmədim.

Sərhəddini, - həsrətinə dəyişdim,
Sərvətini, - “məsləkimə” dəyişdim.
Yelkənimi, - hər səmtə dəyişdim,
Sahil adlı, çağlarına dönmədim.

Hər gecənin gəldi sübhü, yetişdi,
Bu zülmətin gəlmir sonu nə işdi?!
Vətən, dedin: "Dur dadıma yetiş, di!"
Övlad kimi, çırağına dönmədim.

Dörd bir yana, baxa-baxa çaş oldum,
Nə dərd çəkdim, nə gözündə yaş oldum.
Mən köksündə, bircə qara daş oldum,
Tərs atıldım, yarağına dönmədim.

Şər əməli taca döndü, şər kəsin,
Verməlidir, yerin haqqa şər, kəsin.
Bir vətəni, bir eli var, hər kəsin...
Mən, Türk-Turan torpağıma dönmədim,
Vətən! Vətən! Hələ varam. Ölmədim!

**********************

İçimdə saç yolan, dəli bir tufan,
Çölmdə kəfənsiz ölü bir sükut.
Beləcə ikiyə parçalanmışam,
Bölünmüş Vətəndə, bölünmüş vücud...
VƏTƏN...
Daha yad diyardan gəlir başdaşım,
Nə yaman ağırmış gör, daşın, Vətən!
Qoy qəbrim üstündə özüm daşlaşım,
Yad daşı görməsin bu başım, Vətən!
Dəyirsə, başıma dəysin öz daşım,
Yad daşı gördükcə, yadlaşır başım...
Ögeyi – dərd yarı.., doğma qardaşım –
Üz tutsa üstümə anlaşım, Vətən!
Demirəm, səsimdən dağlar titrəsin,
Demirəm, üstümdə qanaqal bitməsin!
Deyirəm, daşınla izim itməsin,
Yaşasın məzarda yaddaşım,Vətən!

**********************

SÖZ ÖMRÜ...

Başımın altda yastıq,
üstumdə yorğanım dərd.
Şeir yazır nəfəsim,
budur, İlahi nemət...
Bir gün öz yatağımda,
məni ölmüş görsəniz.
O gün məni, “Ağrı”da,
bitməmiş şeirimlə,
qoşaca dəfn edərsiz.
Bəlkə cümə günləri,
ilhama gələ bildim.
O nakam şeirimi
dönüb bitirə bildim...
Mən bütöv bir, söz ömrü,
yaşamaq istəyirəm.
İlhamımı, ruhumda,
daşımaq istəyirəm.
Yaşamaq istəyirəm,
yaşamaq istəyirəm..
12.11.2012

**********************

BAYATI DE ...

Yükləmə mənə yükünü,
Çəkməz bir dəvə yükünü.
Bəyənməm belə gözəli
Bayatı de, bayatı de..
Əllərinlə üzünü tut ,
El görməsin gözünü, tut.
Yaşı ovucunda ovut,
Bayatı de, bayatı de...
Ütələsə ocaq, alış
Ürəklə yan külə qarış.
Sənə yaraşmayır qarğış
Bayatı de, bayatı de...
Sən biləni kim bilməyir ?!
Quzu qurd üçün mələyir,
Bir kar, bir lala söyləyir
Bayatı de, bayatı de...
Vədəsində özün yetiş,
"Əlindəndən öp, ayağa düş."
Yoxsa haqqın olar pay-püş
Bayatı de, bayatı de ...

**********************

HARA TƏLƏSİRSƏN...

Hara tələsirsən başsız yel kimi?!
Yollara güvənmə...yollar dönükdü...
Arzular bəyənmir atı tərkini,
Nə olsun deyirsən: “Adım böyükdür”.
Bir addım daldada, bir addım öndə,
Dəyişən nə imiş? – bircə quru ad.
Bu iki arada bitər ömür də,
Bu iki arada – yaşanmaz həyat.
Mənzili görünmür – dar qursaqların,
Əlin qoy göz üstə, üfüqə boylan.
Görmürsən yaranda var qaysaqların?!
Dur mənim yerimdə, özünə boylan!
Bu bulud çəkilər başının üstdən,
Gülər taleyinə bir göy qurşağı.
Sil qəm vərdişini, qaşının üstdən,
Gör, kimlər dayanıb səndən aşağı?!
Hara tələsirsən başsız yel kimi?!
Yollara güvənmə...yollar dönükdü...
Arzular bəyənmir atı tərkini,
Nə olsun deyirsən: “Adım böyükdür”.

**********************

QƏRİBƏ NƏĞMƏ OXUNUR...

Hərə bir hava oynayır,
hamı havalıdı vallah..
Kimə uyuşub oynasam,
sonu davalıdı, vallah!
Çəkilib qınıma durum,
bəlkə dəyişə bu durum.
Endir başını, qürurum!
başın bəlalıdı, vallah!
Kimdi özünə güvənən?
gəlsin sözünə güvənən!
Sel kimi, dağdan gur enən
çayın halalıdı, vallah!
Hərdən, o çağım görünür,
əldə çomağım görünür...
Kimsə torpağa gömülür,
işim xətalıdı, vallah!
O kimdi itnən qovulur?
baxıram yaram ovunur...
Qəribə nəğmə oxunur,
Kimsə sevdalıdı, vallah!

**********************

SƏN VARSAN, İLAHİ...

Tənhayam.., bu tənhalıqda,
Sən varsan, İlahi! Sən varsan!
Dörd yan uçurum.., bu darlıqda,
Sən varsan, İlahi! Sən varsan!
İnsan – toxum, insan – əkin,
Kim cücərdi tarlada, kim...
Mən kiməm ki, hesab çəkim?
Sən varsan, İlah! Sən varsan!
“Can” – dedinmi, can isinər,
Ürək, damar, qan isinər...
Canın, bu “can” – kəlməsində
Sən varsan, İlah! Sən varsan!

Gedənlərdən,– mənəm qala,
Şahım - zalım, özüm – lalam...
Kim olacaq, məndən qalan?
Sən varsan, İlahi! Sən varsan!
İməklədim durmaq üçün,
Durdum, Yolu bulmaq üçün...
Haqq divanı qurmaq üçün,
Sən varsan, İlahi! Sən varsan!

**********************

QORU, BU QƏRİB ADAMI...

İlahi! Qaçıb gəlmişəm,
Yazdığın yazıya sarı...
Günaha batıb gəlmişəm
Yerdə, yeddi əzalarım!
Bu günah kimin işiydi?
Batınca, canım üşüdü...
Mən ki, cənnətdə kişiydim,
Həvvadan oldu, a canım!
Meyvəni dərdi, neylədi?
Bir gün yavanlıq eylədi...
Bizi, dünyalıq eylədi,
Başladı, can imtahanı!
Hələ də, Adəm kimiyəm,
Urvasızam, dilənçiyəm.
Həvva yanında, - dənçiyəm,
Daşıyıram, günahını!
İlahi! Azıb, gəlmişəm,
Olanı, yazıb gəlmişəm.
Quyumu, qazıb gəlmişəm,
Qoru, bu Qərib adamı!
25.04.2015

**********************

“ALLAH” – DEYƏ, DEYƏ…

Könül! Gəl də, qoşa gedək,
Gedək, “Allah!” – deyə, deyə!
Yoldu.., alaq başa, gedək,
Gedək, “Allah!” – deyə, deyə!

Nə kəsmələr.., nə asmalar?
Taxtım ha yoxdu, boş qala!
Həllac Mənsuram, - “daşqalaq”
Gedək, ”Allah” – deyə, deyə!

Olmaz olaydı, olanlar,
Göründü, döngə-dalanlar...
Sağlıqla qalsın, qalanlar,
Gedək, “Allah!” – deyə, deyə!

Əzəli danan deyiləm,
O qədər avam – deyiləm.
Qurd ilə qalan deyiləm,
Gedək, ”Allah” – deyə, deyə!
Aprel, 2015

**********************

ATAMIN CİB SAATI...

Ömür bir əsrin rəqibi deyil,
Qısadır günəşin qürubu kimi.
Anam bir də, məni doğası deyil,
Atamın sonbeşik balası kimi...
Sönməz bir çıraqdır, qəlblərdə yanar -
Atalı-analı yaşanan ömür.
Sən saydığını say, fələk nə sayar,
Bir sönən çıraqla, min dilək ölür.
Bir ildən az olar, cib saatıyla,
Birgə döyünmüşdü, Onun da qəlbi.
Budur, pencəyinin döş cibliyində,
O saat, atamsız döyünür indi.
Yorğunluq gətirər, bəlkə də sözüm -
Atalı-analı yaşayan kəsə...
Bəlkə də, çox ata-analar gözü -
Dikilir mənimtək, ata izinə.
Bugün rəsmləri daşdan asılı,
Başımın üstündən ruhları baxır.
Ata öyüdünü, Ana haqqını-
Övlad nə götürür, nə də qaytarır.
Ömür bir əsrin rəqibi deyil,
Qısadır, - günəşin qürubu kimi.
Anam bir də, məni doğası deyil,
Atamın sonbeşik balası kimi...

**********************

“Duzu yoxdu çörəyimin” –
Atam hərdən deyərdi...
Amma bizim çörəyi –
Yeyən, tərif edərdi...
Mən də uşaqlıq çağı,
Atamı anlamadım,
Bu “duzsuzluq nağılın”
Çörək böləndə qandım...

**********************

Mənə də göstərin, azca "xoş qılıq",
Sibir də Vətəndi, - həzər yerim yox!
Cavidin Sibirdə, yeri boş qalıb,
Mənimsə bu Yurdda məzar yerim yox...

Yox.., sürgün etməyin...Buna lüzum yox!
Sibirsiz, burnumun ucu göynəyir...
Hələ ölməmişəm... Hələ sözüm yox,
Cavidin taleyi məni gözləyir...

Mən, qərib yaşadım... O, qərib öldü...
Fərqimiz, bir - "yaşam", "ölüm" qədərmiş!
Cavidi, Vətənə gətirən əllər,
Qəribin qanına, necə bələnmiş?
21.01.16

**********************

Dönüb-dolaşma başıma,
yaslanmaq olmur daşına...
Bu əyin-başla, “qışıma
gəl” – deyirsən.., gəlim dünya!

Hər payızın, – son durağım,
susadı, dilim-dodağım...
Budama, qolum-budağım,
yaman bərkdi əlin, dünya!

Çətin bəxtə yazın düşə,
düşsə,yazda qarın düşər...
Dəymiş durar, kalın düşər,
“Dər” – deyirsən, dərim, dünya!
20.08.2014

**********************

Dodaqlarda, can üşüdən sözüm, yarımçıq,
“Günahkarı mənəm” – deyim, bitsin də, getsin...
Mən kiməm ki.., Qazan kimdi? – varsa Yalıncıq,
Yaxşı-yaman, bir daş altda itsin də, getsin!

Bütöv deyil.., elə dərd də, param-parçadı...
Sevinc yaşı, ara-sıra axdı gözümdən.
Şəhid qanım bu torpaqda, çiçək açmadı,
Sinəmdəki ürək deyil, “dağ”dı dözümdən.

Ucuz ölüm – zirvələndi, yazda qar kimi,
Ürəyimin harayına, dənəsi yetməz...
Bölünmüşəm yad əlində, şirin nar kimi,
Mənə, halal qismətimin giləsi yetməz.

**********************

Ömürdü közərən, söz ocağında,
Allahın eşqinə, dinin eşqinə...
Nə deyib qapımı kəsdirib külək?!
Bir ovuc kəfənsiz külün eşqinə...

Ömürdən – bir ömür payımı kəsdi,
Oxumu tuşladım, yayımı kəsdi.
Səbrimi tükətdi, heyimi kəsdi,
Bir bahar müjdəli gülün eşqinə...

Yaza yazılmayan, yazıya küsdüm,
Yayın yay günündə qar aldı üstüm.
Bir gün sahilində ucalsa büstüm,
Batırın Arazda, Kürün eşqinə...Qətran Təbrizi yaradıcılığı

Автор: analoaz от 10-04-2016, 13:00
Qətran Təbrizi yaradıcılığı
Qətran Təbrizi — Təbriz yaxınlğında Şadiabad kəndində anadan olmuş şair və dilçi alim, farsdilli Azərbaycan saray ədəbiyyatının ilk görkəmli nümayəndəsi.XI əsrdə yaşamış Qətran Təbrizinin (1012-1081) ana dili dəri dili olmuşdur. Onun bizə gəlib çatmış "Divan"ı əsas etibarilə dövrün hökmdarlarına yazılmış mədhiyyə-qəsidələrdən ibarətdir.Qətran Təbrizinin zamanında Şəddadilər dövlətinin paytaxtı olan Gəncə çox inkişaf etmiş bir şəhər idi və Şərqin bir çox ölkələrindən alimlər, şairlər, memarlar, sənətkarlar Gəncəyə axışırdı. Qətran da təhsilini başa vurduqdan sonra buraya gəlir. O, tezliklə Gəncədə Şəddadilərin sarayına dəvət olunur və az bir vaxtda böyük nüfuz qazanır. Həmin dövrdə ölkənin başında Əbdülhəsən Ləşkəri dururdu və təbii ki, Qətran da bir çox şerlərini ona və onunla əlaqədar baş vermiş hadisələrə həsr edir. Bu şerlərdən çıxış edərək, Qətranın Gəncədə yaşadığı dövrü müəyyənləşdirmək mümkündür. Misal üçün, bir şerində Qətran Rəvvadilər dövlətinin başçısı Əbu Mansur Vəhsudanın Əbdülhəsən Ləşkərinin qonağı kimi Gəncəyə gəlişindən danışır. Qətran yaradıcılığını araşdıran alimlərin fikrincə, bu görüş 1035-1040-cı illər arasında baş verə bilərdi. 1042-ci ildə isə şair artıq Təbrizdə şəhərin yarısını yerlə yeksan etmiş dəhşətli zəlzələnin şahidi olmuşdu. Deməli, Qətran Təbrizə bu təbii fəlakətdən əvvəl qayıtmışdı. Lakin bir çox tədqiqatçılar Qətranın Gəncəyə zəlzələdən sonra gəldiyini göstərirlər. Görünür, şairin yenidən Gəncəyə dönüşünü də istisna etmək olmaz. 1046-cı ildə Qətran Təbrizdə böyük İran şairi və filosofu Nasir Xosrovla görüşür. Nasir Xosrov özünün məşhur "Səfərnamə" əsərində Qətran adlı gözəl bir şairlə görüşdüyünü qeyd edir.Qətran bir müddət Naxçıvanda, yerli hakimlərin saraylarında yaşadıqdan sonra vətəni Təbrizə dönür. Qətran Təbrizi hələ sağlığında ikən istedadlı şair, müdrik filosof və alim kimi bir çox ölkələrdə şöhrət qazanır. Özünün yazdığına görə, onu Xorasanda və İraqda yaxşı tanıyır və sevirdilər.Qətran 1080-ci ildə Təbrizdə dünyasını dəyişmiş və Surxab məhəlləsindəki məşhur Şairlər məqbərəsində dəfn olunmuşdur.Qətran "Tövsnamə", "Quşnamə", "Vamiq və Əzra" adlı əsərlərin, habelə əsasən qəsidələrdən ibarət iri həcmli divanın müəllifidir.XII əsrdə yaşamış Orta Asiya şairi Rəşidəddin Vətvat yazır ki, o ömrü boyu bircə həqiqi şair tanımışdır – həkim (müdrik) Qətran Təbrizini.Qətran poeziya ilə gənc yaşlarından məşğul olmağa başlamış və bu sahədə böyük yaradıcılıq uğurları qazanmışdı. Şeir yaradıcılığında əsas yeri dövrün müxtəlif hökmdarlarını tərif edən qəsidələr tutur. Bu əsərlər müasir oxucu və tədqiqatçılar üçün qəsidələrdə mədh olunan qəhrəmanların saraylarında baş verən tarixi hadisələri öyrənmək və anlamaq baxımından çox qiymətlidir. Misal üçün, Qətran Təbrizinin şeirlərində oğuzların Azərbaycana bir neçə yürüşü öz əksini tapmışdır ki, həmin məlumatlar indi bizim üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.Orta əsr mənbələrinə əsaslanan Azərbaycan tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, Qətran Təbrizi fars leksikoqrafiyası tarixində fars dilinin ilk izahlı lüğətinin yaradıcısı olmuşdur. Bu barədə "Lüğəti-fürs" ("Fars lüğəti") müəllifi, şair və tərtibçi Əsədi Tusi (XI əsr), "Sihahül-fürs" müəllifi Məhəmməd Naxçıvani (XIII əsr) və başqaları yazmışlar.Məşhur İran şairi Nasir Xosrov Ələvi adını çəkdiyimiz "Səfərnamə"sində Qətranın lüğət üzərində iş prosesini belə təsvir edir: "Təbrizdə mən Qətran adlı bir şairlə görüşdüm. O, avazla yaxşı şeir oxuyur, ancaq fars dilini pis bilirdi. O, Dəqiqi və Mənciqin divanlarını mənə gətirib, avazla oxudu və anlaşılmayan sözləri izah etməyimi xahiş elədi. Sonra mənim izahatlarımı qeydə alıb, öz şeirlərini oxudu." Əksər alimlər Nasir Xosrovun bu fikirlərini onunla izah edirlər ki, fars dili Qətranın ana dili deyildi və o, farsca yazan ilk Azərbaycan şairi olub.Orta əsr müəlliflərinin əksər qismi bu lüğəti yaradıcısının adı ilə sadəcə "Lüğəti-Qətran", yaxud "Fərhəngi-Qətran" (hər iki ifadə "Qətranın lüğəti" anlamına gəlir) kimi qeydə alır. Sonralar isə bu lüğət "Təfasir fi lüğatül-fürs" ("Fars dili sözlərinin izahları"), yaxud da qısa şəkildə "Təfasir" ("İzahlar") adlandırılır.


Hardasan, ey könlümə dinclik verən can, hardasan?
Çox çağırdım, gəlmədin, ey dərdə dərman, hardasan?

Firqətə dözmək çətin, vəslində kəsdim ülfəti,
Şadlığı, şeriyyəti məhv etdi hicran, hardasan?

Hər zaman könlüm sorar: neyçün susub əyləşmisən?
Bir qəmər hicrində könlüm qaldı nalan, hardasan?

Daşla sınsaydı qolu vəslin, tapardım mumiya,
Hicr ilə sınmış qolum, qıl çarə, Loğman, hardasan?

Bir çırağ imiş vüsal, düşdü qəfil tufanlara
Nurumu zülmətmi uddu, ey çirağban, hardasan?

Hicrinin, ya vəslinin xeyri nədir, mənası nə?
Bir qılınc çəkmiş zaman, vəsli tutur qan, hardasan?

Firqətin bir tanrı hökmü... Sən özün tanrım mənim!
Tanrı hökmündən nə cür qurtarım can, hardasan?

*************************

Yox, ümidlər heç zaman doğrulmur,
Çünki dünyanın bünövrəsi etibarsızdır.
Gecə ilə gündüz bir-birini əvəzlədikcə, sən dəyişirsən
İllər yolda dayanmayıb, irəli tələsir.
Sən gələcəyə ümidlə xırda şeylərin dərdini çəkirsən,
Fələk isə pusquda durub səni fəlakətə yaxınlaşdırır.
Ey xoşbəxt, elə düşünürsən ki, bədbəxtlikdən qurtulacaqsan.
Gördüyün gözəllər də daim cavan qalacaq.
Dünyada gözəllikdə, bolluq və əzəmətdə
Təbrizdən yaxşı şəhər yox idi.
Orada əmir, rəiyyət, ordu başçıları və alimlər
Hər kəs istədiyi kimi yaşayırdı.
Bəziləri Allaha, bəziləri xalqa xidmət edirdi,
Kimi sərvət dalınca, kimi ad dalınca gedirdi.
Biri qəzəl dinləyir, şərab qədəhi istəyir,
Biri ceyran ovlamaq üçün şikara gedirdi.
Gündüzlər şirin dilli xanəndələrin
Gecələr isə gözəllərin nəğmələrini dinləyirdilər.
Heç kəs dostuna və qonşusuna böhtan atmırdı,
Kobud sözlər hamıya yabancı idi.
Birdən elə gün gəldi ki, yer titrədi
Hər şey bir-birinə qarışdı.
Yer aralandı, ağaclar yıxıldı
Dəli sel hər yanı ağzına aldı.
Bu bəladan canını qurtaranlar həmişəlik
Ağlaya-ağlaya qorxudan nal kimi əyildilər.
Allah dünyanın əvvəlki əzəmətini əlindən aldı,
Yerdəki gözəllik yerli-dibli yoxa çıxdı.

*************************

Eyləyir dünyaya fərvərdin yeli hər dəm səfər,
Eylədikcə hər səfər dünyaya o çalmış zəfər.

Eyləyir bülbül fəğan gülşəndə hər saət yenə,
Nazlanır güllər baxıb gördükcə hər dəm nalələr.

Tutiyə bənzər şəqayiq dimdiyində qır tutub,
Suri zərdir, üstünü qıpqırmızı tozlar bəzər.

İldırım şimşək çaxar daim buludlar oynaşar,
Sanki zənci ordusu tatar görüb xəncər çəkər.

Bənzəyir bağlarda nərgiz bütlərin əllərinə,
Qol-bilək mina tamam, ovcu hənadır sərbəsər.

Göl külək əsdikcə bənzər köksünə şahinlərin,
Sanki tovuzdur, qızılgül, bağda açmış balü pər.Gəncədə tədbir keçirildi

Автор: NIGAR1 от 9-04-2016, 23:00
Gəncədə tədbir keçirildi

08.04.2016 - cı il tarixdə, Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən "Qızıl Əllər" MMC tədris müəssisəsində son günlər cəbhədə baş verən hadisələrlə əlaqədar olaraq ordumuza dəstək mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir "Qızıl Əllər" MMC tədris müəssisəsinin drektoru Zemfira xanım Ağayevanın təşəbbüsü ilə baş tutub. Tədbirdə tədris müəssisəsinin müəllim və tələbə kollektivi iştirak edib. Tədbirə başlamazdan əvvəl bütün şəhidlərimizin ruhu müəllim və tələbələr tərəfindən bir dəqiqəlik sükutla anılıb, Allahdan onlara rəhmət dilənib. Tədbiri giriş sözü ilə tədris müəssisəsinin metodisti Qiyafət müəllimə açıb. O tələbələrə son günlər cəbhədə baş verənlər, ordumuzun döyüş qabiliyyəti və əzmindən danışıb. Həmçinin bir daha müdafia nazirliyinin mövqelərimiz, silah və texnikalarımız haqqında olan tapşrığını tələbələrin diqqətinə çatdırıb və hamımızın bunlara əməl etməyə borclu olduğunu qeyd edib. Sonra tədris müəssisəsinin digər müəllimləri çıxış ediblər. Daha sonra isə söz tələbələrə verilib. Onlar da Azərbaycan ordusuna, əsgərinə inandıqlarını, daim onların yanında olduqlarını dilə gətiriblər, şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Sonda tədris müəssisəsinin müəllim və tələbə kollektivi birlikdə göyə yumruq qaldıraraq şəkil çəkdiriblər. Bu, əslində, əsgərlərimizə dəstək, düşmənə isə bir mesaj xarakteri daşıyır və heç şübhəsiz, bir gün bu yumruqlar düşmən başına enəcək.
Cahandar Aybər
analoq.az
Gəncədə tədbir keçirildi
Gəncədə tədbir keçirildi

“Danışıqlar prosesində Azərbaycan üstün mövqe qazandı”

Автор: analoaz от 9-04-2016, 10:30
“Danışıqlar prosesində Azərbaycan üstün mövqe qazandı”

Əlimərdan SULTANOV

Ermənilərin təmas xəttində atəşkəs rejimini dəfələrlə pozması, dinc sakinləri atəşə tutması Azərbaycanın Ermənistan qoşunlarına sarsıdıcı zərbəsi və işğal altında olan bir sıra əraziləri azad etməsi ilə nəticələndi. Əgər baş verən hadisələrə sistemli şəkildə yanaşsaq və həm hərbi, həm də diplomatik müstəvidə gedən müharibəni qısa şəkildə analiz etsək bir sıra maraqlı məqamları görə bilərik. Belə ki, ilk olaraq baş vermiş bu qısa müharibə ordumuzun mütəşəkkil, sistemli şəkildə idarə olunduğunu, ən müasir silahlarla silahlandığını, regionda ən güclü ordu olduğunu bir daha sübut etdi. Təsadüfi deyil ki, bu fakt hərbi əməliyyatların davam etməsi fonunda bir sıra xarici hərbi ekspertlər tərəfindən də qeyd edildi və müxtəlif xarici kütləvi informasiya vasitələrində vurğulandı. Qeyd edək ki, hərbi əmliyytaların baş verdiyi zamanda yeni hesabatla çıxış edən “Global Fire Power” təşkilatı son 2016-cı il üzrə “Hərbi gücün qlobal indeksi” adlı hesabatında Azərbaycanın mövqeyini irəli çəkdi, Ermənistan isə siyahıda kəskin şəkildə gerilədi.

Digər tərəfdən son bir həftə ərzində Azərbaycan və Ermənistan arasında baş verən qarşıdurma Cənubi Qafqazda hərbi baxımdan tam yeni bir vəziyyət yaratdı. Belə ki, bu son illər ərzində Azərbaycanın xarici ölkələrdən aldığı yeni texnlogiyalardan yüksək səviyyədə istifadəsini göstərdi, başqa bir tərəfdən isə düşmən ordusunun nə dərəcədə zəif olmasını müəyyənləşdirdi və ordumuza imkan verdi ki, erməni silahlı birləşmələrinin işğal altında olan ərazilədə açıq-aşkar zəifliklərini təyin etsin.
Həmçinin hərbi əməliyyatlar 20 ildən çox davam edən diplomatik danışıqlar prosesinin yeni məcraya daxil olması baxımından da, yeni şərait yaratdı. Dünya birliyi Azərbaycanın artan qüdrətinin əyani şahidi oldu. Aprelin 2-dən - 5-nə qədər baş vermiş hərbi əməliyyatlar nəticəsində demək olar ki, dünyanın böyük ölkələrinin dövlət və hökumət başçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəninin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həllinin vacibliyini vurğuladı, münaqişənin donmuş deyil, hər zaman aktiv əməliyyatlar fazasına daxil ola bilən bir konflikt olduğunu etiraf etdi. Eyni zamanda aparılmış hərbi əməliyytalar bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan öz torpaqlarının işğal altında qalması faktı ilə ilə heç zaman razılaşmayacaq.

Qeyd edək ki, hərbi əməliyyatlar həm də ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin daha aktiv və real fəaliyyət göstərməsinin lazım olduğunu da göstərdi. Bütün baş verən hadisələr bir daha sübut etdi ki, Minsk Qrupunun həmsədrləri regiona səfərlər edən zaman real olan təkliflər verməli, münaqişəni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı kimi beynəlxalq hüququn fundamental prinsipləri çərçivəsində həll etməlidirlər.
Onu da bildirmək lazımdır ki, hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın daxilində böyük ruh yüksəkliyinin yaranması, xalqımızın erməni işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını bir daha bütün dünyaya göstərdi. Azərbaycan və Ermənistan arasında bu qısa müharibə zamanı dünyanın hər bir bölgəsində yaşayan soydaşlarımızın dəstəyi, müxtəlif xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən onlarla diaspor təşkilatlarının Prezident İlham Əliyevə məktub və müraciətləri, dünyanın nüfuzlu media orqanlarında Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edən müxtəlif məqalələrin çıxması, Türkiyə Cümhuriyyəti Prezidenti və Baş nazirinin açıq şəkildə dəstəyi, Belarus Xarici İşlər Nazirliyinin münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinin vacibliyi haqda bəyanatı, ən əsası isə Ermənsitanın hər zaman güvəndiyi KTMT (Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı) üzvlərinin Ermənsitanın mövqeyini dəstəkləməkdən aşkar və gizli formalarda imtina etməsi Ermənsitana şok effektini yaşatdı. 5 gün ərzində Ermənistan demək olar ki, həm diplomatik, həm də hərbi müstəvidə tamamilə məğlub edildi. Bütün bunlar dünyaya, cənubdan- şimala, şərqdən qərbə güclü Azərbaycan faktorunun olduğunu bir daha çatdırdı.

Həmçinin baş vermiş hərbi əməliyyatlar Ermənistanın digər zəifliklərini də göstərdi. İş o yerə çatdı ki, Ermənistan parlamentində Ermənistan Milli Konqresi fraksiyasının üzvü Lyudmila Sərkisyan orduda qadınların da döyüşməsinin və qadınların cəbhə bölgəsinə göndərilməsinin vacibliyini qeyd etdi. Sözsüz ki, bu bəyanat, çağırış adi bir bəyanat deyil və Ermənsitan ordusunda əsgər çatışmazılığı və Ermənsitanın özündə əhalinin sayının kəskin azalmasından xəbər verir.
Digər maraqlı məqam isə ondan ibarət oldu ki, Ermənistan Prezidentinin hərbi əmliyyatlar davam edən zaman müxtəlif xarici ölkələrin liderlərinə zənglər etməsi, aşkar köməyə çağırması bu ölkənin heç bir qüvvəyə sahib olmadığını, müstəqil xarici siyasət yürütməkdən uzaq olduğunu və sözün əsl mənasinda forpost olduğunu bir daha sübut etdi.

Qeyd edək ki, bütün baş verənlər hazırda davam edən danışıqlar prosesində Azərbaycanın üstün mövqe qazanmasını şərtləndirdi. ATƏT-in Minsk Qrupunun üzvləri və digər rəsmi şəxslərlə keçirilən görüşlərdə Prezident İlham Əliyev bir daha Azərbaycanın münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində 20 ildən çox müddətdə danışıqlar apardığını, sülh prosesinə sadiq olduğunu, atəşkəs hadqa əldə olunan razılaşmaya riayət etdiyini və münaqişənin tezliklə nizamlanmasının vacibliyini qeyd etdi

Xəyal Abdullayev – İlk addım fəlsəfəsi

Автор: INTIQAMADMIN от 8-04-2016, 23:46
Xəyal Abdullayev – İlk addım fəlsəfəsi
Ola bilər deyə bilərsiniz ki, bu ilk addım fəlsəfəsi də hardan çıxdı??

Yeganə:"Bir layla altında uyutmaq olmur"

Автор: NIGAR1 от 8-04-2016, 19:34
Yeganə:"Bir layla altında uyutmaq olmur"


SƏNDƏN AYRILMAĞA
NƏ VARIYDI Kİ..?


Səndən ayrılmağa nə varıydı ki..?
Bircə həsrətini ovutmaq olmur.
Od tutub qaralmış xatirələri
Bir layla altında uyutmaq olmur.

Elə hey söhbətin gedir yanımda,
Adını çəkirlər elə hər yandan.
Şübhə yaratmamaq üçün özüm də
Danışıb-gülürəm hələ yalandan...

Hər yeni nəğmənin sədası ilə
Təzədən qəlbimə axıb gedirsən.
Bəzən rastlaşanda dönüb üzümə
Tanımırmış kimi baxıb gedirsən.

Bu qədər çəkilməz həsrət içində
Qəlbimdən çıxarım mən Səni necə..?
Bəs etmirmiş kimi xatirələrin,
Yuxuma gəlirsən elə hər gecə.

Başımı götürüb Sənin əlindən
Bu şəhərdən hara itməliyəm mən..?
Üstəlik qaldığın evin önündən
Hər gün keçib dərsə getməliyəm mən...

************

ƏLİMDƏN GƏLSƏ...

Mənə nə olursa yerində olur,
Kor olaydım Səni gördüyüm yerdə.
Səni mənə urcah edən taleyi
Belə görüm düşsün olmazın dərdə.

Qara gəlmiş sevgim tənəyə dönüb,
Hər yandan başıma yağır eləcə.
Dilqanmaz xəyallar tutub yaxamdan
Canımı boğaza yığır eləcə.

Mənə nə olursa yerində olur,
Özüm şadlığımı qəmə dəyişdim.
Hələ mən ağılsız, mən arsız bəndə,
Gör kimi götürüb kimə dəyişdim...

Nə bilim, bəlkə də belə yaxşıdır,
Bəzən sevinc özü möhnətdən gəlir.
Əsəbi-əsəbi ağlamağım da,
Məhəbbətdən deyil, nifrətdən gəlir.

Belə yanmazıydım bu ayrılığa,
Lap elə ən ağır ölümdən gəlsə.
Eh...nə isə...bircə onu bilirəm -
Səni yada salan xatirələrin
Qanını içərəm əlimdən gəlsə...

kiosk.com.az tap az турбо аз tap.az qab qacaq turbo az oxu az oxu az xeberler www oxu xabaraz новости азербайджана mp3 yukle big az azeri bass indir yukle mp3 mp3 milli az son xeberler xabaraz radikal müxalifət milli.az Azərbaycan xəbərləri dünya xəbərləri aktual hadisələr bu günün xəbərləri BiG.Az - Böyük Azərbaycan en son xeberler Azerbaycan xeberleri 2017 müsavat siyasət iqtisadiyyat azərbaycan hadisə son xəbər dağlıq qarabağ gündəm qəzet ilham əliyev Bakı haqqin az новости ильхам алиев haqqin az азербайджан объявления интим услуг в баку погода в баку hava haqqinda melumat day az day.az Azərbaycandan və dünyadan xəbərlər - Qafqazinfo.az qafqazinfo minimum əmək haqqı 2018 anar nagilbaz porno anar nagilbaz video anar nagilbaz Xəbərlər Araşdırma Müsahibələr Reportajlar Xəbərlər Gündəm Hadisə Siyasət Cəmiyyət İqtisadiyyat İdman Dünya Video Maqazin Müsahibə Media Araşdırma Maraqlı Mədəniyyət Gülən Təhlükə Bank Biznes Enerji Əmlak Tender Vakansiya namiq caniyev a24az niyə quran onun üçün müqəddəs deyil anar nağılbazın video a 24 a24.az Yenicag.Az son dəqiqə ən son xəbər xəbər xəbəri xəbərləri yenicag yeniçağ gündüz kərimov vüqar zifəroğlu qarabag roma canli yayim yenicag zakirə zakirqızı basqın Azərbaycan Aşkın Niderlandın ofisinə bildirib şəhərində Haaqa təşkilatının diaspor Diasporrəhbəri həmçinin Afrin aparılır edilib Hazırda araşdırma əməliyyatından millətindən ardıcıl spy satellite destroyed eu doner kebab north korea missile hit own city arzu nağıyev axar/az axar.az lentaz lent az xabaraz musavat.az xeberler musavat iqtidar 134 nomreli 134 mekteb məktəb nömrəli olay bilmir söyləyir edirəm deyir bilmirəm söylədiyi xəstəsən Yaşamağa davam bilir qollarımı əməlinə qazandırmaq istəyib məktəbli deyən kəsirəm Bunları Cavidan Anasının sinif xarakterli hərəkətləri cinayət oxuyan zorakılıq aidiyyatlı bağlı orqanlara şikayət şəhər daxil hadisə vermis naziri müdafiə Dadaş Rzayevin nəvəsidir prokurorluğunda bağlı Təhsil sinfində hüquq hadisə yayıb olmuş oxuyan cinayət mühafizə əlaqədə yerləşən ayının otağında dekabr cinsi geyinmə soyunub idman zalının