Redaktor seçimi

Sultan Məhəmməd mirzə Sеyfəddövlə: Xaqan məclisinin səfasında

Qeyd edək ki, ədəbi prosesin tarixi inkişaf yollarını, ədib və şairlərin həyat və yaradıcılığını izləmək üçün təzkirələrin əhəmiyyəti böyükdür. Təzkirələr ədəbiyyat tarixinin çox dəyərli və əvəzsiz qaynaqlarından hesab olunur.

Qacar şairlərinin həyat və yaradıcılığını öyrənmək üçün qiymətli mənbələrdən biri də “Bəzmi-xaqan” təzkirəsidir. Bu təzkirənin müəllifi şahzadə Sultan Məhəmməd mirzə Seyfəddövlədir.

Fətəli şahın оtuzsəkkizinci оğlu Sultan Məhəmməd mirzə (anası Tоvuz xanım Tacəddövlə) 1813-cü ildə Tehran şəhərində dоğulmuşdu. Mükəmməl saray təhsili almışdı. Atası onun təlim-tərbiyəsi ilə bağlı işləri Əmiri-Kəbir Hacı Məhəmmədhüseyn xan Qacara tapşırmışdı. Qardaşı Məlik İrəc mirzə yazır: “Qulampişxidmətbaşı Əmənulla xan Avşar Seyfəddövləyə lələ təyin edilmişdi. Ağa Allahverdi isə müəllimlik edirdi.

Onun tərbiyəçilərindən biri də Mirzə Əbdülvahab xan Mötəmədüddövlə idi.” (Məlik İrəc mirzə Qacar, Pesərani-Xaqan (Xaqanın oğlanları)
Sultan Məhəmməd mirzə Fətəli şahın dövründə bəzi vaxtlar sarayda yaşamış, səfərlərdə hökmdarı müşayiət etmişdir.

Sultan Məhəmməd mirzə Sеyfəddövlə ləqəbini daşıyırdı.

Sultan Məhəmməd mirzə Sеyfəddövlə 1824-cü ildə İsfahanın valisi təyin оlunmuşdu. H. 1240/1824-25-ci ildə Fətəli şah İsfahan vilayətindəki iğtişaşları yatırdıqdan sonra Seyfüddövləni idarəçilik işlərini həyata keçirmək üçün orada qoymuş, Yusif xan Sipəhsaları bütün iraqlı nökərlər, bəzi mazandaranlı və astarabadlı canbazlarla birlikdə onun sərəncamına vermiş və bəxtiyari tayfasını ona tabe etmişdir. İsfahanda olduğu müddətdə quruculuq işləri aparmış, bağlar, imarətlər, təkyələr, hamamlar tikdirmişdir.

Atasının ömrünün sonlarında o, Borucerd hakimi idi. Məhəmməd şahın hakimiyyətinin əvvəllərində onu Tehrana gətirmişdilər və oradan Azərbaycana göndərmişdilər. (Məani Ə.G. Tarixi-təzkirəhayi-farsi, I c., s. 97-98.)

Sultan Məhəmməd mirzə müqəddəs Məkkəyi-mükərrəmi ziyarət etmişdi.

Hacı Sultan Məhəmməd mirzə “Bəzmi-xaqan” və ya “Təzkirətüs-səlatin” adlı əsər yazmışdı.
Seyfüddövlə “Bəzmi-xaqan” (“Təzkirətüs-səlatin”) başlıqlı təzkirəsini h. 1245/1829-cu ildə İsfahanda olarkən bir dostunun xahişindən sonra qələmə almışdır. Təzkirə bir bəzm və beş əncüməndən ibrətdir.

Təzkirənin “bəzm” adlanan bölümü 20 məclisə ayrılmışdır. Bu, əslində Şərəfəddin Rami (öl. h.795/1392-93) adlı şairin məhbubun vəsfinə həsr etdiyi “Ənisül-üşşaq” əsərinin eynidir.

Fəqət bu əsəri təzkirəsinə daxil edən Seyfüddövlə özünü onun müəllifi kimi təqdim etmişdir. 60 nəfərin həyat və yaradıcılığını əhatə edən I əncümən “Əvvəlki sultanların və əski sultanzadələrin şeirlərindən bəziləri və onların əhvalının keyfiyyətindən bir qismi” adlanır. Burada ilk olaraq Səfəvi nəslinin mənsublarına (I Şah İsmayıl Xətai, I Şah Təhmasib, II Şah İsmayıl Adili, I Şah Abbas Mazi, II Şah Abbas Sani, Əlqas mirzə, Bəhram mirzə, İbrahim mirzə Cahi, Sam mirzə Sami, Sultan Məhəmməd mirzə, Sultan Mustafa mirzə, Müzəffər Hüseyn mirzə) yer verilmişdir.

Daha sonra müxtəlif Gilan, Cığatay, Hind, Özbək, Osmanlı, Xarəzm, Səlcuq, Mazandaran və s. hökmdar şairlərindən bəhs edilmişdir. Burada həmçinin Azərbaycanın digər hökmdar şairlərinə (Sultan Üveys Cəlairi, Sultan Əhməd Cəlairi, Sultan Yaqub Ağqoyunlu) də yer ayrılmışdır.

II əncümən “Əsrin padşahının (Fətəli şahın – Ə.Ç.) şeirlərinin zikri və onun halının və ləyaqətlərinin şərhindən bir müxtəsər” sərlövhəsi ilə başlamaqdadır. III əncümən “Şahzadələrin şeirləri və həyatları haqqında”dır. Burada Qacarlar xanədanından olan 23 şahzadə şairdən bəhs olunur.

IV əncümən “Əmirzadələrin və ya onların nəvələrinin şeirləri və həyatları haqqında”dır. Bu əncümən Qacar şahzadələrinin övladlarına və onların nəslindən olan 10 şairə həsr edilmişdir.

V əncümən isə “Müəllifin həyatının və şeirlərinin şərhi” adını daşıyır. Təzkirə 183 səhifəlik əlyazma məcmuəsi daxilində yer almışdır və onun ilk 63 səhifəsini əhatə etməkdədir. Bəzi azərbaycanlı şairlərin tərcümeyi-hallarından nümunələri təqdim edirik: “Xətai – məşhur adı I Şah İsmayıl Səfəvidir. Onun nəsəb-nəcabətinin şərhini yazmağa zərurət yoxdur. Tarix kitablarında onun haqqında yazılıbdır.

Bu fərd onun düşüncəsinin nəticələrindəndir ki, burada qeyd edilir”( Seyfüddövlə. “Bəzmi-xaqan”. İran Məclis Kitabxanası 894, s. 30.); “Cahi – ismi Sultan İbrahim mirzədir. Bəhram mirzə Səfəvinin oğludur. Nəzm, şeir və xətt fənnində atasını üstələmişdir. Divanı dörd min beytdir.

Həmçinin türkcə qəzəllər və qəsidələr demişdir”(Yenə orda, s.31); “Sami – ismi Sam mirzədir. Şah İsmayıl Səfəvinin oğludur. Öz müasirlərinin şeirləri barəsində “Töhfeyi-Sami” adlı təzkirə yazmışdır. Bu şeir və rübai ondandır ki, öz şeirlər müntəxəbatında yazmışdır” (Yenə orda, s. 31) və s.
Ağabacının digər bacısı qızı Nəzərəli xan Şahsеvən Sarıxanbəylinin qızı Şahbəyim ağanı da Hacı Sеyfəddövləyə aldı. (İzzədəddövlə, Tarixi-İzədi, s.127) Bu tоy çоx böyük tоylardan biri idi və bundan sоnra bayram оlmadı. Həzrəti-xaqan vəfat еtdi. Məlumdur ki, Tacüddövlə xaqana ərz və xahiş еtmişdi ki, müqədləs cənabın əminliyi üçün Sеyfəddövlənin tоy tədarükünü özləri yоxlasınlar.

Söhrab xana nəqd və Mеhrab xana isə mal ilə bu hazırlığı görmək tapşırılmışdır. Buradakı cəvahir, qiymətli paltarlar, qızıl və gümüş alətlər və digər qiymətli əşyalar 100 min tümən məbləğində təxmin еdildi. Şah fərman vеrdi ki, Sеyfəddövlənin tоyu üçün 120 min tümən kifayətdir. Nəzərəli xan Şahsеvənin qızı (Ağabacının bacısı qızı) Ərdəbildən Tehrana daxil оlarkən Səltənətin (Fətəli şahın) hökmü ilə оnu bütün saray adamları qarşıladı. Gəlini Kən kəndindən Tehrana qədər fil üstündəki taxtda оturtdular.

Bu qacarlar səltənəti dövründə fil taxtında əyləşdirilən əvvəlinci gəlin idi. Gəlinə оlan bu еhtiramın bir səbəbi də оnun xalası gözəl Ağabacıya оlan еhtiramdan irəli gəlirdi. (İzzədəddövlə. Göstərilən əsəri, s.. 16.)

Hacı Sultan Məhəmməd mirzə Sеyfəddövlənin övladı olmayıb.

Ənvər Çingizoğlu, jurnalist-etnoqraf

Analoq.az

Xəbəri qiymətləndir
[Ümumi: 0 Ortalama: 0]

Back to top button